Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Bảo lãnh dự thầu

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh để hoàn thiện hồ sơ dự thầu của Khách hàng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh của Khách hàng để đảm bảo việc thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết với đối tác

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh của Khách hàng để đảm bảo việc hoàn trả tiền tạm ứng cho đối tác khi vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ

Bảo lãnh bảo hành

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh của Khách hàng để đảm bảo việc cam kết về chất lượng sản phẩm/dịch vụ đã cung ứng cho đối tác

Bảo lãnh thanh toán

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh của Khách hàng để đảm bảo khả năng thanh toán trong giao dịch mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ với đối tác

Cấp tín dụng đối với công trình có vốn đầu tư công

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh dành cho Khách hàng thi công các công trình xây lắp có vốn đầu tư công

Bảo lãnh trong mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh cho người mua và thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của các dự án bất động sản đã được mua bán theo quy định của pháp luật

Cam kết cấp tín dụng

Cam kết cấp tín dụng khi Khách hàng tham gia thực hiện Gói thầu/Dự án