Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Chuyển tiền quốc tế

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về từ nước ngoài thông qua hệ thống SWIFT

Nhờ thu Xuất khẩu

Ngân hàng Bản Việt tiếp nhận bộ chứng từ, kiểm tra và chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ; theo dõi và nhắc nhở thanh toán

Tín dụng chứng từ xuất khẩu

Ngân hàng Bản Việt cung cấp các dịch vụ thông báo L/C và tu chỉnh L/C, hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn chỉnh sửa và chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài đòi tiền

Nhờ thu Nhập khẩu

Ngân hàng Bản Việt tiếp nhận, thông báo bộ chứng từ nhờ thu đến Khách hàng và thực hiện thanh toán theo chỉ thị của Ngân hàng nước ngoài

Tín dụng chứng từ nhập khẩu

Ngân hàng Bản Việt phát hành L/C và cam kết thanh toán cho nhà xuất khẩu khi xuất trình bộ chứng từ hợp lệ