Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Nộp thuế điện tử nội địa

Là dịch vụ Khách hàng lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trên website của Cơ quan thuế và Ngân hàng Bản Việt xác nhận kết quả nộp thuế tức thời

Thu hộ thuế xuất nhập khẩu tại quầy

Là dịch vụ do Ngân hàng Bản Việt cung cấp nhằm hỗ trợ Nhà nước trong việc thu ngân sách từ Khách hàng có nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước

Dịch vụ chi hộ lương

Là gói dịch vụ ưu đãi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp và Cán bộ nhân viên của Khách hàng Doanh nghiệp

Thu hộ thuế nội địa tại quầy

Là dịch vụ do Ngân hàng Bản Việt cung cấp nhằm hỗ trợ Nhà nước trong việc thu ngân sách từ Khách hàng có nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước

Dịch vụ thanh toán hóa đơn

Là dịch vụ Ngân hàng Bản Việt được Khách hàng ủy nhiệm thanh toán định kỳ hàng tháng/từng lần cho nhà cung cấp dịch vụ

Giao dịch qua Fax/Email

Ngân hàng Bản Việt thực hiện theo nội dung chứng từ gốc được Khách hàng fax/email đến Ngân hàng từ số fax/email đã đăng ký và Chứng từ gốc bổ sung sau