Viet Capital Bank

Tin tức sự kiện

Ngân hàng Bản Việt triển khai tính toán mức độ an toàn vốn theo Phương pháp của Basel II

15-03-2019

Ngày 14/03/2019, Lễ ký kết “Văn bản hợp tác và hỗ trợ hướng dẫn phương pháp triển khai tính toán mức độ an toàn vốn theo Phương pháp của Basel II” giữa Ngân hàng Bản Việt và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (gọi tắt là KPMG) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với mục tiêu chiến lược là phát triển thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, Ngân hàng Bản Việt đã và đang từng bước áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để quản trị các hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong hoạt động quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn vốn. Việc triển khai đo lường mức độ an toàn vốn theo thông lệ quốc tế đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, quản lý rủi ro và danh mục tín dụng hiệu quả, lành mạnh là một bước trọng yếu để đạt được mục tiêu nêu trên.

Cùng với các dịch vụ tư vấn khác đang thực hiện tại Ngân hàng Bản Việt, KPMG cũng đã và đang hỗ trợ Ngân hàng hoàn thiện các nền tảng về quản lý rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy tại các thị trường quốc tế.

Theo lộ trình triển khai áp dụng Basel II và các yêu cầu về quản trị rủi ro do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, Ngân hàng Bản Việt đã tự hoàn thành và đạt được một số thành tựu nhất định ở một số hạng mục của lộ trình. Sự hợp tác lần này với KPMG, Ngân hàng hướng đến mục tiêu hoàn thành sớm một số giai đoạn quan trọng của dự án, từ đó tạo nền tảng vững chắc để áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ khác theo chuẩn mực Basel II sau này.

Qua hợp tác lần này, KPMG sẽ thực hiện rà soát các kết quả Ngân hàng Bản Việt đã đạt được của lộ trình triển khai cũng như cung cấp các hỗ trợ để đảm bảo dự án đạt được các kết quả như mong đợi của Ban lãnh đạo hai bên.

Các bài viết khác