Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

 • Đăng ký 100% online trên ứng dụng digimi, phê duyệt ngay tức thì.
 • Hạn mức thấu chi lên đến 90% khoản tiền gửi trực tuyến cầm cố
 • Thời hạn thấu chi 12 tháng
   
 • Miễn phí cấp hạn mức và phí dịch vụ
   
 • Lãi suất ưu đãi
   
 • Miễn lãi khi sử dụng và hoàn trả trong ngày.

Điều kiện vay

 Có Tài khoản thanh toán tại Bản Việt và chưa được cấp hạn mức thấu chi
 Có ít nhất 1 tài khoản Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tại Bản Việt
 Mục đích sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân và hợp pháp