Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Tài trợ vốn mua xe: tối đa 80% giá trị xe
  • Thời gian vay: tối đa 84 tháng