Viet Capital Bank

Có ngân hàng điện tử Bản Việt, sao phải dừng mọi hoạt động của BẠN?